MUA SẢN PHẨM MURAD TẶNG VÉ LIVESHOW

MUA TẶNG
Trị giá 3.000.000đ 01 Vé 600.000đ
Trị giá 5.000.000đ 01 Vé 800.000đ
Trị giá 6.000.000đ 01 Vé 1.200.000đ
Trị giá 7.000.000đ 01 Vé 1.500.000đ
Trị giá 8.000.000đ 01 Vé 2.000.000đ
Trị giá 15.000.000đ 01 Vé 2.500.000đ
Trị giá 20.000.000đ 01 Vé 3.000.000đ
Trị giá 30.000.000đ 01 Vé 5.000.000đ
Trị giá 50.000.000đ 01 Vé 10.000.000đ

Sơ Đồ Vị Trí Chổ Ngồi
Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt Xô Hà Nội